REGULAMIN ZAJĘĆ RUCHOWYCH SLOW JOGGINGU

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć jest firma Neo Services Erin, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC w wymaganym zakresie.
 3. Treningi mają charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych i prowadzone są w terenie otwartym, tj. w parkach miejskich lub na innych terenach zielonych.
 4. Uczestnik korzysta z zajęć grupowych/indywidualnych na własną odpowiedzialność.
 5. Z zajęć mogą korzystać osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania aktywności ruchowej. Jeśli uczestnik ma wątpliwości czy jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w treningach, powinien skonsultować się z lekarzem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie ciąży, choroby lub kontuzji.
 6. Uczestnicy są zobowiązani do udziału w zajęciach w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju sportowym i obuwiu sportowym odpowiednim do panujących warunków atmosferycznych.
 7. Organizator ani instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe podczas treningów ewentualne urazy ćwiczącego, uszkodzenia ubioru, sprzętu do ćwiczeń lub innych cennych rzeczy.
 8. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i wypełnić kartę zgłoszenia. Uczestnictwo w zajęciach/zakupienie karnetu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 9. Przed każdym przystąpieniem do zajęć i/lub w trakcie trwania treningu uczestnik ma obowiązek informować prowadzącego o ewentualnych dolegliwościach zdrowotnych.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy, w tym zniszczenie używanego sprzętu zarówno posiadanego przez Organizatora, jak i użyczanego przez inne podmioty.

§2
KARNETY I PŁATNOŚCI*

 1. Udział w zajęciach jest płatny – zgodnie z obowiązującym cennikiem Organizatora lub ofertami zamieszczonymi na profilu Facebook: Ruch po zdrowie lub Slow Jogging Wrocław.
 2. Organizator zastrzega, że zajęcia grupowe odbywają się w przypadku, gdy zbierze się grupa minimum 4 uczestników (z wyłączeniem ofert specjalnych, w których wymagana liczba uczestników jest określana indywidualnie).
 3. Uczestnicy mogą wykupić karnet na 4 lub 8 zajęć grupowych oraz na treningi indywidualne lub skorzystać z oferty specjalnej, której warunki są określone w treści takiej oferty.
 4. Karnet jest dowodem wpłaty. Jedno wejście na karnecie to pojedyncze wejście na zajęcia.
 5. Karnet jest imienny i upoważnia do udziału w zajęciach tylko osobę, na którą został wystawiony.
 6. Karnet na zajęcia grupowe jest ważny odpowiednio 5 lub 9 tygodni od daty zakupu. Zajęć niewykorzystanych nie przepisujemy na kolejny okres czasu i nie zwracamy za nie pieniędzy.
 7. Opłatę należy uiścić przed zajęciami (wpłata na konto).
 8. Zajęcia odbywają się przez cały rok, ale mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od organizatorów, np. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewnego deszczu, burzy, innych groźnych zjawisk atmosferycznych). Odwołanie zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora lub z przyczyn pogodowych przedłuża ważność karnetu o kolejny tydzień.

*Nie dotyczy ofert specjalnych, których warunki są ustalane indywidualnie.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas trwania zajęć uczestnicy powinni stosować się do zaleceń prowadzącego.
 2. Uczestnikom zabrania się spożywania alkoholu i innych używek, przychodzenia na zajęcia pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 3. Uczestnikom zabrania się obraźliwego i głośnego zachowywania się w stosunku do innych klientów czy instruktorów. Na zajęciach obowiązuje wzajemne wsparcie i szacunek do innych uczestników i prowadzących.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2022 r. i może ulec zmianie, o czym Organizator powiadomi zainteresowane strony.

*Nie dotyczy ofert specjalnych, których warunki są ustalane indywidualnie.